Close

Jouw privacy

 

Jouw privacy is heel belangrijk voor ons, het is tenslotte één van de fundamentele rechten en vrijheden in onze democratische samenleving en daar staan we met Open Vld Huldenberg volop achter.

 

Als ledenorganisatie verwerken we noodgedwongen lidmaatschapsgegevens voor allerlei doeleinden die met jouw lidmaatschap te maken hebben. Je leest er alles over in deze “Privacy Policy”. Neem het aandachtig door, want het bevat essentiële en nuttige informatie over jouw privacy, onze verwerking van jouw persoonsgegevens, jouw rechten en onze verplichtingen.

 

De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”). Het toesturen van emails wordt ook geregeld in de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

 

Wie zijn we?

 

Wij zijn de Vlaamse liberalen en democraten afdeling van de gemeente Huldenberg, beter bekend als “Open VLD Huldenberg”. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is binnen onze afdeling Guy Hofman (zie “Bestuur” op deze website).

 

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens, of wilt u één of meerdere van uw rechten uitoefenen, aarzel niet om ons te contacteren per email via de webmaster: [email protected].

 

Welke gegevens verzamelen we? Waarom? En hoe lang?

 

1) We verzamelen je emailadres en woonplaats indien je dit opgeeft ENKEL bij registratie voor onze nieuwsbrief (zie “Nieuwsbrief” onder contact op deze website);

 

2) We contacteren je enkel voor die zaken die rechtstreeks voortvloeien uit ons politiek werk. Hieronder vallen onder andere mogelijke nieuwsbrieven met updates over onze politieke activiteiten, uitnodigen voor events in het kader van ons politiek mandaat, informatie over standpunten, uitnodigingen voor onze evenementen, …

 

Onze mandatarissen kunnen via het partijbestuur het postadres bekomen van de leden binnen onze afdeling om je dezelfde soort informatie te sturen. Dit kan enkel na ondertekening van een overeenkomst waarin de mandataris in kwestie akkoord gaat om deze gegevens enkel te gebruiken in kader van de informatieverstrekking die kadert in de normale uitvoering van een politiek mandaat (inhoudelijk informatieve boodschappen, uitnodigingen voor politieke evenementen, informatie in functie van verkiezingen,…).

 

3) We zullen jouw gegevens NOOIT gebruiken voor commerciële doeleinden of aan derden bezorgen met die doelstelling; Alle gegevens blijven bij Open VLD Huldenberg.

 

4) Rechtsgrond: het inschrijven op de nieuwsbrief en het akkoord verklaren met deze privacy disclaimer;

 

5) We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang je bij ons lid blijft. Indien u expliciet (lees: per e-mail of per brief) te kennen geeft dat u niet langer lid wenst te blijven of liever geen post en / of nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, zullen wij uw data binnen een termijn van 1 maand verwijderen.

 

6) De gegevens die Open Vld Huldenberg bekomt, slaan wij op in beveiligde bestanden die uitsluitend toegankelijk zijn voor de personen die wij hiertoe hebben gemachtigd. Wij hebben daarvoor veiligheidsmaatregelen toegepast die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Open Vld draagt er zorg voor dat via deze website geen ongewenste of schadelijke software (spyware, adware enz.) jouw computer bereikt.

 

7) Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die ze bij Open Vld Huldenberg opgeven. Open Vld heeft een wettelijke verplichting om jouw gegevens correct bij te houden en vraagt daarom jouw medewerking om eventuele wijzigingen aan ons door te geven. Je kan te allen tijde de gegevens die we over je bewaren opvragen bij onze ledenbeheerder.

 

8) We vragen zo weinig mogelijk gegevens, en bewaren de gegevens niet langer dan vereist. Open Vld Huldenberg verzamelt via deze website geen persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, maar enkel voor de doeleinden die je zelf opgeeft, zoals het ontvangen van e-mails over de initiatieven van Open Vld Huldenberg. Al onze nieuwsbrieven bevatten een uitschrijflink.

 

Jouw rechten

 

U heeft verschillende rechten wat betreft uw persoonsgegevens. Meer specifiek heeft u het recht om:

 

• bevestiging te verkrijgen dat we uw persoonsgegevens verwerken, en een kopie vragen van de persoonsgegevens die we van u hebben;

 

• ons te vragen om uw persoonsgegevens te updaten, of om persoonsgegevens te corrigeren waarvan u denkt dat ze incorrect of onvolledig zijn;

 

• ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen, of de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, te beperken;

 

• uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming);

 

• bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Indien u graag een van deze rechten wil uitoefenen of indien u andere vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kan u ons contacteren per e-mail mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

 

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens of uw privacy vraag hebben behandeld, heeft u het recht om het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacyautoriteit: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: [email protected].

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Minderjarigen

 

Wij raden minderjarigen aan voorzichtig te zijn in hun gebruik van het internet. Ben je nog geen 16 jaar oud, verzend dan geen gegevens over jezelf, zoals je leeftijd, je geslacht, je postadres enz. zonder het advies van je ouders. Vraag hen eventueel te controleren of de website een privacybeleid heeft dat jouw recht op privacy beschermt. Denk eraan dat je recht hebt op inzage, correctie en schrapping van de gegevens. Open Vld moedigt jou aan een e-mailadres te gebruiken waarin jouw werkelijke naam niet voorkomt.